Общи условия за ползване на сайта www.ctgrind.io и информация за поверителност и лични данни

I. ПРЕДМЕТ

Чл.1.(1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между "БИОНЕР" ЕООД, с ЕИК: 203509556 (титуляр на уебсайта www.ctgrind.io, наричано за краткост "CTGrind") и посетителите на уебсайта www.ctgrind.io (наричан за краткост "Сайтът").

Чл.1.(2) Чрез достъпа и зареждането на Сайта, посетителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

II. ДАННИ ЗА ТИТУЛЯРА НА САЙТА

Чл.2 Информация за Бионер ЕООД:

Наименование: "Бионер" ЕООД

ЕИК: 203509556

Адрес: София, ул. "Г.С. Раковски 147"

e-mail: office@ctgrind.io


Комисия за защита на личните данни:

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2

тел.: 02/915 35 18, 02/915 35 15, 02/915 35 19

факс: 02/915 35 25

е-mail: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл.3 Сайтът предоставя на Посетителите информация относно дейността и услугите на CTGrind, както и достъп до публикуваните новини и материали.


III. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл.4.(1) Всички публикации в Сайта са изключителна интелектуална собственост на CTGrind и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, като те не могат да бъдат използвани, по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на CTGrind.

Чл.4.(2) Изображенията в Сайта и другите визуални елементи, представляващи интелектуална собственост на CTGrind не могат да бъдат използвани и възпроизвеждани по какъвто и да било начин от трети лица без предварителното писмено съгласие на CTGrind.

Чл.4.(3) Всяко нерегламентирано използване на материалите, публикувани в Сайта, без разрешение на CTGrind, представлява нарушение, за което нарушителят носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Чл.5.(1) CTGrind не разрешава използването по какъвто и да било начин на съдържанието на Сайта чрез визуализация на всички или част от материалите, публикувани в него, без значение от метода на визуализация, в друг сайт.

Чл.5.(2) Препращането към материали в Сайта от други сайтове е допустимо, ако е извършено в съответствие с добрите нрави и търговска практика, и ако с препращането и начините на представяне на препратката не възниква съмнение относно авторството на CTGrind върху материалите, така че Посетителите не биват въвеждани в умишлено или не заблуждение.


IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл.6.(1) Сайтът не съдържа регистрационен модул и не събира лични данни от своите посетители.

Чл.6.(2) Сайтът има модул за информационен бюлетин, който изпраща информация за обновления и новости на посетителите, които при ръчното въвеждане на своя e-mail се съгласяват да получават информационен бюлетин на своя e-mail адрес.

Чл.6.(3) Сайтът НЕ предоставя или продава на трети страни e-mail адресите на ползващите информационен бюлетин по никакъв повод.

Чл.6.(4) CTGrind предприема всички нужни дейсвия по защита на своите сървъри, така че описаната информация в ч.6.(3) информация да бъде защитена от хакерски атаки.


V. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл.7.(1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от CTGrind по всяко време, като CTGrind своевременно публикува на Сайта изменените Общи условия, заедно със съобщение до ползвателите на информационен бюлетин Посетители за извършените промени.

Чл.7.(2) Измененията в настоящите общи условия имат действие за всички Посетители на Сайта от момента на обявяването им от CTGrind.


VI. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Чл.8.(1) CTGrind предоставя достъп до съдържанието на Сайта такова, каквото е и не гарантира, че насоките в материалите в Сайта водят до целените от Посетителите резултати.

Чл.8.(2) CTGrind не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на Посетителите, причинени от съдържащи се в публикуваните на Сайта материали.

Чл.8.(3) CTGrind не носи отговорност за вреди, причинени от Посетителите на третите лица вследствие използването на Сайта и съдържащите се в него материали.


VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.9 Посетителите на Сайта се задължават да спазват етичните норми и да не нарушават репутацията на CTGrind при използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

Чл.10 За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл.11 Настоящите общи условия влизат в сила за всички Посетители на Сайта считано от 01.03.2018 г.